Language THWHY TO CHOOSE BUY WITH US?

WHY TNP

เพราะประสบการณ์กว่า 15 ปีในวงการซื้อขายรถยนต์ Premium ของ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ และความมุ่งมั่นที่จะใช้ เทคโนโลยีระดับโลกในการตรวจสอบรถ Premium Used Car ทุกคันถึง 54 ขั้นตอน

TEAM SERVICES

TNP ทุ่มเทแรงกายแรงใจ…เพื่อให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร อบรม ฝึกฝน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทีมมีความพร้อมในการดูแลรถยนต์ทุกคันให้มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

DIGITAL TECHNOLOGY

TNP ทุ่มเททุนทรัพย์…เพื่อสรรหาเครื่องมือ อุปกรณ์ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ Digital Technology ในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคันให้คงคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานอย่างสุดความสามารถ